Széchenyi Terv Plusz

Adatkezelési tájékoztató


A D A T K E Z E L É S I

S Z A B Á L Y Z A T

 

 1. BEVEZETŐ RÉSZ

 

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az alábbi jogszabályoknak megfelelően:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény,
 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény, valamint
 • az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény,
 • a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény és
 • az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

 

Továbbá a személyes adatok védelméhez való jog Magyarország Alaptörvénye (VI. cikk (2) bek) szerint alkotmányos alapjog, melynek alapján mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát.

 

Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatot csak a Szabályzatban meghatározott célra és módon használhatja fel, a jelen Szabályzatban rögzített eljárásrendtől eltérő módon nem hozhatja harmadik személyek tudomására, köteles az adathozzáférés- és felhasználás minden formáját megtagadni.

 

A Szabályzat célja, hogy az abban rögzítetteknek megfelelő gyakorlat alkalmazásával és az adatkezelés alapelveinek betartásával az Adatkezelő biztosítsa az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és megakadályozza a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, nyilvánosságra hozatalát. Mindezt az Adatkezelő az érintettek jogainak figyelembe vételével valósítja meg.

 

A jelen adatkezelési szabályzatról az Adatkezelővel kapcsolatba lépő valamennyi Érintett tájékoztatást kap.

 

 1. AZ ADATKEZELŐ MEGJELÖLÉSE

 

Adatkezelő neve /cégneve: PAN-Solution Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8. 3. em. 15.

Nyilvántartási száma / cégjegyzékszáma: 15-09-084961

Elektronikus elérhetősége: pansolutionkft@gmail.com

Telefonos elérhetősége: 06 70/631-1206

Képviselőjének neve: Pancsusák András, ügyvezető

Képviselőjének címe: 4400 Nyíregyháza, Stadion u. 8. 3. em. 15.

 

III. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGSZERŰSÉGE

 

Személyes adat kezelésére kizárólag az Adatkezelőnek a feladatai ellátásához / tevékenysége gyakorlásához szükséges mértékben, jogainak gyakorlása vagy kötelezettségeinek teljesítése miatt kerül sor. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. Az adatkezelés jogszerű, amennyiben az alábbiakban felsorolt célok közül legalább egy, vagy több együttesen indokolja az adatkezelést.

 

Adatkezelés célja:

- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő személyes adatkezeléséhez; az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

- olyan szerződés / megállapodás teljesítése, amelyben az Adatkezelővel a személyes adatokat szolgáltató érintett fél is érintett, vagy

- az Adatkezelővel történő szerződéskötést / Adatkezelő részére adott megbízást megelőzően az érintett fél kérésére történő lépések megtételéhez szükséges célra irányuló adatkezelés, vagy

- az érintett hozzájárulása esetén a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatkezelő a személyes adatokat,

- az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, mely esetben adott jogszabályban előírt adatkezelés esetén kizárólag az adatkezelésre felhatalmazást adó jogszabályban meghatározott célból valósulhat meg adatkezelés.

Ezen adatkezelési cél vonatkozásában az Adatkezelő vonatkozó jogszabályi előírások az alábbiak:

- ügyvédi tevékenységet végzők, ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzők, könyvvizsgálói tevékenységet végzők, könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzők esetében – 2017. évi LIII. tv. – a a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény Ügyfél-átvilágítási intézkedésekről szóló fejezete (7.§ - 11.§) alapján ügyfél átvilágítás céljából.

- a 2007. évi CXXVII. tv. – az általános forgalmi adóról szóló törvény számlaadási kötelezettségről, illetve a számla adattartalmáról szóló rendelkezéseinek (158/A.§ - 178.§) teljesítése céljából történő személyes adatkezelés

- az 1997. évi XLVII. tv. - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény 4.§(1) bekezdésében foglalt célokból történő adatkezelés.

 

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes Adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra Hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés

Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatmegsemmisítés

Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatállomány

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik Személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-Állam

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik Ország

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Egészségügyi adat

az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás);

Személyazonosító adat

a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;

 

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGE

 

Az Adatkezelő garázskapu, központi porszívó és kerítésrendszerek kereskedelmével, beszerelésével, valamint villanyszereléssel foglalkozó gazdasági társaság, amely ezen tevékenysége ellátása során természetes személy megrendelők részére is végez értékesítést és szerelési munkálatokat. A jelen Szabályzat tárgya az Adatkezelőnek a tevékenysége végzése kapcsán az Adatkezelőt is érintő szerződésekből, jogviszonyokból eredő adatkezelői kötelezettségek teljesítése és jogai érvényesítése érdekében történő adatkezelési tevékenység szabályozása.

 

 1. A KEZELT ADATOK KÖRE

 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során az Adatkezelő birtokába kerülnek illetve kerülhetnek munkavállalói, ügyfelei, szerződéses partnerei vonatkozásában, továbbá az Érintettek által az Adatkezelő részére továbbított minden személyes adat. Ezen személyes adatok köre a következők lehetnek:

 • név;
 • születési név;
 • születési hely és idő;
 • anyja születési neve;
 • személyi igazolvány szám;
 • lakcímkártya szám;
 • személyi azonosító jel;
 • TAJ szám;
 • adóazonosító jel;
 • bankszámlaszám;
 • lakcím;
 • email cím;
 • telefonszám;
 • munkaviszonyra vonatkozó adatok;

 

VII. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE

 

Kizárólag azon személyek személyes adatait kezeljük, akik hozzájárultak az adatkezeléshez, vagy ha azt törvény elrendeli. Személyes adatokat abban az esetben kezelünk, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak az Adatkezelő részére történő továbbításához. Az Adatkezelő a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – az Érintett kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult. A személyes adatoknak az Adatkezelő részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül. Az Érintett a személyes adatok Adatkezelő részére történő átadásával, megküldésével, megadásával szavatolja, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre jogosult.

 

VIII. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Érintett tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak. Az adatkezelés időtartama az Érintett és az Adatkezelő között fennálló szerződéses jogviszonyból származó igények elévülési ideje illetve a szerződés alapján az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő igények, valamint az Adatkezelőt megillető jogosultságok elévülési ideje, valamint az Adatkezelő által kötött szerződésekből eredő adatkezelői kötelezettségek teljesítésének ideje. Amennyiben a felek között szerződés nem jön létre, azonban az Adatkezelő a szerződéskötést megelőzően hozzájut az Érintett adataihoz, abban az esetben az adatkezelés időtartama kizárólag az adatkezelés célja megvalósításának  vagy az adatkezelés célja fennállásának időtartama.

 

 1. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK

 

Az Érintettek az Adatkezelővel kötött Szerződés aláírásával - vagy írásbeli szerződéshez nem kötött szerződéses jogügyletek esetén a számla kibocsátásával illetőleg annak az érintett általi átvételével, az érintett részére történő kézbesítés és megküldés igazolható módon történő megkísérlésével - kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Érintettek által megadott személyes adatokat az Adatkezelő munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevő vagy egyéb alkalmazottai, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz az Érintettek hozzájárultak, valamint a jogszabályi előírás szerinti közigazgatási szervek, hatóságok megismerjék és kezeljék.

 

 1. AZ ADATOK ÁTADÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA

 

Az Adatkezelővel közölt személyes adatokat meghatározott esetekben megosztjuk az Adatkezelővel együttműködő vagy az Adatkezelő képviseletében eljáró harmadik személyekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az Érintettek az adatokat közölték. A személyes adatokat az Adatkezelő abban az esetben is átadhatja más harmadik személyeknek, ha ez az Érintett hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, illetve ha az említett harmadik fél az Adatkezelő megbízásából kezeli az érintett adatokat.

Az Adatkezelő a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. Az Adatkezelő az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére.

 

Az Adatkezelő egyéb harmadik személyekkel csak akkor oszt meg információt, ha ahhoz az Érintett hozzájárulásával az Adatkezelő rendelkezik, vagy azt jogszabály írja elő; vagy az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

 

A Szerződés létrejöttével az Érintett kifejezett hozzájárulást adja az adatok ilyen jellegű továbbításához illetve az Érintett szavatolja, hogy a személyes adatait ilyen céllal harmadik személyek az Adatkezelő részére átadni jogosultak. Adatkezelő az Érintett adatait kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírások teljes körű betartásával továbbítja harmadik személy részére.

 

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, az Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt.

 

Az Adatkezelő az Érintett adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

 

 1. ADATBIZTONSÁG

 

Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

Az Adatkezelő zárt IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatkezelő gondoskodik az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használja. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

Az Adatkezelő olyan technikai (pl. az adatkezelési nyilvántartást tartalmazó elektronikus fájl jelszóval történő levédése), szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Adatkezelő általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsa az Adatkezelő által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló adatkezelői munkatárs illetve az arra feljogosított adatkezelő férhetnek hozzá.

 

XII. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

Az alábbi jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 

Tájékoztatáskérés

Az Érintett tájékoztatást kérhet általa átadott és az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, a panaszbenyújtás jogáról, arról, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, valamint, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása, a hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről továbbá – személyes adatai továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás iránti kérelmet – az Érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti az Adatkezelő. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, vagy emailben illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség az Adatkezelő részére megküldeni. Az Adatekezlő a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért az Adatkezelő költségtérítést számíthat fel.

 

Helyesbítés

Amennyiben az Érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – az Adatkezelő felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy az Adatkezelő egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot az Adatkezelő haladéktalanul helyesbíti. A helyesbítésről illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról az Adatkezelő értesíti az Érintettet.

 

Törlés

A kezelt adatot törölni kell, ha:

 1. a) az adat kezelése jogellenes;
 2. b) az érintett azt – törvényben előírt kötelező adatkezelést kivéve – kéri;
 3. c) az adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést

törvény nem zárja ki;

 1. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje

lejárt;

 1. e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az Érintett jogosult személyes adati törlését kérni. Az Adatkezelő a törlés megtörténtéről értesíti, vagy a törlésre vonatkozó kérelem elutasításáról indokolással tájékoztatja az Érintettet.

 

Tiltakozás

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 2. b) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
 3. c) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának

vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

 1. d) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás, illetve közvetlen üzletszerzés céljára történik;
 2. e) a tiltakozás jogának gyakorlását törvény lehetővé teszi.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az Adatkezelő megszünteti.

 

Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködését az Érintett jogosult bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosult megtagadni vagy megtiltani névadatának a kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását az Érintett az Adatkezelő honlapján megtalálható, vagy közvetlenül az Adatkezelőtől nyomtatott formában kérhető nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az Adatkezelőhöz történő visszajuttatásával visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonásáról szóló nyilatkozatnak az Adatkezelő által történő átvételét követően az adatkezelést haladéktalanul megszünteti és adatait  a nyilvántartásából törli, amennyiben annak jogszabályi akadálya nincs. Az Adatkezelő az adatkezelés megszüntetéséről és adatai törléséről, vagy annak akadályáról az Érintettet az Érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

XIII. AZ ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

 

Az Érintett a saját rendelkezési körébe tartozó, az Adatkezelő által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosult és egyben köteles bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért az Érintettet terheli minden felelősség.

 

XIV. JOGORVOSLATRÓL TÁJÉKOZTATÁS

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Info. tv. alapján az Érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Info. tv-ben meghatározott esetekben az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

A Hatóság vizsgálata a bejelentés esetén az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül kezdeményezhető.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Honlap: http://www.naih.hu

Telefon: 06-1/391-1400

Telefax: 06-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi szabályzat és ezen szabályzattal kapcsolatos tájékoztató egyoldalú módosítására. A tájékoztatás változásáról az Érintettet az Adatkezelő tájékoztatja az Érintett által megadott elérhetőségeik valamelyikén.

 

Az Adatkezelő akként rendelkezik, hogy jelen Szabályzat 2018.05.25. napjától annak módosításáig, illetve visszavonásáig hatályos.

 

Kelt: Tiszalök, 2018. május 25.

 

 

…………………………………………….………………

PAN-Solution Korlátolt Felelősségű Társaság, Adatkezelő

képv.: Pancsusák András, ügyvezető

A D A T K E Z E L É S I

S Z A B Á L Y Z A T

 

 1. BEVEZETŐ RÉSZ

 

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az alábbi jogszabályoknak megfelelően:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény,
 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény, valamint
 • az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény,
 • a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény és
 • az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

 

Továbbá a személyes adatok védelméhez való jog Magyarország Alaptörvénye (VI. cikk (2) bek) szerint alkotmányos alapjog, melynek alapján mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát.

 

Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatot csak a Szabályzatban meghatározott célra és módon használhatja fel, a jelen Szabályzatban rögzített eljárásrendtől eltérő módon nem hozhatja harmadik személyek tudomására, köteles az adathozzáférés- és felhasználás minden formáját megtagadni.

 

A Szabályzat célja, hogy az abban rögzítetteknek megfelelő gyakorlat alkalmazásával és az adatkezelés alapelveinek betartásával az Adatkezelő biztosítsa az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és megakadályozza a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, nyilvánosságra hozatalát. Mindezt az Adatkezelő az érintettek jogainak figyelembe vételével valósítja meg.

 

A jelen adatkezelési szabályzatról az Adatkezelővel kapcsolatba lépő valamennyi Érintett tájékoztatást kap.

 

 1. AZ ADATKEZELŐ MEGJELÖLÉSE

 

Adatkezelő neve /cégneve: PAN-Solution Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8. 3. em. 15.

Nyilvántartási száma / cégjegyzékszáma: 15-09-084961

Elektronikus elérhetősége: pansolutionkft@gmail.com

Telefonos elérhetősége: 06 70/631-1206

Képviselőjének neve: Pancsusák András, ügyvezető

Képviselőjének címe: 4400 Nyíregyháza, Stadion u. 8. 3. em. 15.

 

III. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGSZERŰSÉGE

 

Személyes adat kezelésére kizárólag az Adatkezelőnek a feladatai ellátásához / tevékenysége gyakorlásához szükséges mértékben, jogainak gyakorlása vagy kötelezettségeinek teljesítése miatt kerül sor. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. Az adatkezelés jogszerű, amennyiben az alábbiakban felsorolt célok közül legalább egy, vagy több együttesen indokolja az adatkezelést.

 

Adatkezelés célja:

- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő személyes adatkezeléséhez; az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

- olyan szerződés / megállapodás teljesítése, amelyben az Adatkezelővel a személyes adatokat szolgáltató érintett fél is érintett, vagy

- az Adatkezelővel történő szerződéskötést / Adatkezelő részére adott megbízást megelőzően az érintett fél kérésére történő lépések megtételéhez szükséges célra irányuló adatkezelés, vagy

- az érintett hozzájárulása esetén a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatkezelő a személyes adatokat,

- az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, mely esetben adott jogszabályban előírt adatkezelés esetén kizárólag az adatkezelésre felhatalmazást adó jogszabályban meghatározott célból valósulhat meg adatkezelés.

Ezen adatkezelési cél vonatkozásában az Adatkezelő vonatkozó jogszabályi előírások az alábbiak:

- ügyvédi tevékenységet végzők, ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzők, könyvvizsgálói tevékenységet végzők, könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzők esetében – 2017. évi LIII. tv. – a a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény Ügyfél-átvilágítási intézkedésekről szóló fejezete (7.§ - 11.§) alapján ügyfél átvilágítás céljából.

- a 2007. évi CXXVII. tv. – az általános forgalmi adóról szóló törvény számlaadási kötelezettségről, illetve a számla adattartalmáról szóló rendelkezéseinek (158/A.§ - 178.§) teljesítése céljából történő személyes adatkezelés

- az 1997. évi XLVII. tv. - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény 4.§(1) bekezdésében foglalt célokból történő adatkezelés.

 

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes Adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra Hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés

Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatmegsemmisítés

Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatállomány

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik Személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-Állam

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik Ország

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Egészségügyi adat

az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás);

Személyazonosító adat

a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;

 

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGE

 

Az Adatkezelő garázskapu, központi porszívó és kerítésrendszerek kereskedelmével, beszerelésével, valamint villanyszereléssel foglalkozó gazdasági társaság, amely ezen tevékenysége ellátása során természetes személy megrendelők részére is végez értékesítést és szerelési munkál


Referenciák

Munkáink képekben

Referenciák képekben - Balra Referenciák képekben - Jobbra

Kérjen ajánlatot most!

Töltse ki az alábbi mezőket, és 1 munkanapon belül felveszem Önnel a kapcsolatot!